khach hang voi Hanoi Etoco
Tên khách:Thu Hà
Face khach du lichThu Ha Nguyen
Tỉnh / Cơ quan:Hà Nội
Tham gia tour:Du lịch Hà Giang, tour du lịch Hà Giang 2 ngày tiết kiệm
Cảm ơn cty Hanoi Etoco, cảm ơn em Lợi hướng dẫn viên đã cho nhóm chị những bức ảnh đẹp. 

cột cờ Lũng Cú
cột cờ Lũng Cú
Hoa Tam Giác Mạch
Hoa Tam Giác Mạch
Hoa Tam Giác Mạch
Hoa Tam Giác Mạch