CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Phạm vi áp dụng

Phần Qui định bảo vệ Quyền riêng tư này trình bày về việc chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập được khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc dịch vụ của các đối tác nhưng có liên kết với dịch vụ của chúng tôi. Quy định này không áp dụng cho những cách thức xử lý thông tin của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc những người không phải là nhân viên của chúng tôi hay những người không do chúng tôi quản lý.

2. Cách thức chúng tôi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, thư điện tử và ký hợp động sử dụng hoặc sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể nhận được các thông tin nhận dạng cá nhân do các đối tác cung cấp khi bạn sử dụng dịch vụ của họ nhưng có sự liên kết phối hợp cung cấp của chúng tôi.

3. Dữ liệu chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập các thông tin có thể được sử dụng để liên lạc với bạn trực tiếp bao gồm họ tên, địa chỉ bưu chính, số điện thoại, địa chỉ Email

4. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho mục đích gì?

Chúng tôi sử dụng địa chỉ email của bạn và các thông tin cá nhân của bạn để giúp chúng cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bạn và để liên lạc với bạn khi bạn thực hiện các giao dịch đặt dịch vụ và để chuyển tiếp thông tin chuyến đi.

5. Tiết lộ và chia sẻ thông tin

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty hoặc cá nhân khác bên ngoài trong những trường hợp giới hạn khi được bạn đồng ý cho tiết lộ thông tin đó và nhăm mục đích:
- Chúng tôi cần tiết lộ thông tin của bạn để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu.
- Chúng tôi cần gửi thông tin đó cho những công ty hoạt động thay mặt cho chúng tôi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. (Trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn biết nội dung khác, các công ty này không có quyền sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho họ vượt quá phạm vi cần thiết để trợ giúp chúng tôi).
- Chúng tôi tuân theo các trát lệnh, lệnh tòa án hoặc thủ tục pháp lý.

6. Bảo mật thông tin

- Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu một cách trái phép. Các biện pháp này bao gồm xem xét nội bộ các thực tiễn thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cũng như các biện pháp bảo mật, bao gồm các biện pháp bảo mật vật lý và mã hoá thích hợp để bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân của chúng tôi.
- Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin của bạn cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn và chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của bạn như được mô tả trong Điều 5.
- Chúng tôi xem bảo vệ sự riêng tư của người sử dụng như một nguyên tắc quan trọng hàng đầu.

7. Những thay đổi về Quy định bảo vệ Quyền riêng tư này

Đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi qui định này. Nếu có những thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên các trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy sẽ được coi như là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho bạn về những thay đổi nói trên.Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo qui định được sửa đổi.

8. Các thắc mắc hoặc gợi ý

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào cho chúng tôi về Quyền riêng tư, bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo số: 02435187153 / 0983041975