khach hang voi Hanoi Etoco
Tên khách:Nguyễn Loan
Face khach du lichNguyễn Loan ĐTĐ
Tỉnh / Cơ quan:Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội
Tham gia tour:Du lịch Hà Giang, tour du lịch Hà Giang 2 ngày tiết kiệm
Chuyến đi rất vui, chất lượng tốt, cảnh đẹp, cảm ơn Hà Nội Etoco

Vườn hoa Tam Giác Mạch Hà Giang
Vườn hoa Tam Giác Mạch Hà Giang
Ha Giang 28/10/2016
Ha Giang 28/10/2016
Mã Pí Lèng Hà Giang
Mã Pí Lèng Hà Giang
Hà Giang 28/10/2016
Hà Giang 28/10/2016